vraag een demo

Larcier Business presenteert de nieuwe generatie software voor berekening, optimalisatie en aangifte

inhoud waarom functies welke Sofisk installatie FAQ     STEL ONS UW VRAAG BESTEL
 

Verantwoordelijksheidsclausule

De redactie en de uitgever besteden de grootste zorg aan de publicatie van de teksten en correcte berekeningen, maar zijn in geen geval gehouden tot een resultaatsverbintenis mochten bepaalde vergissingen aan hun waakzaamheid ontgaan zijn. Larcier Business stelt zich tevens tot doel om haar databanken en software steeds actueel te houden en er zorg voor te dragen dat de verstrekte informatie juist en volledig is. Alhoewel wij dit tot een absoluut minimum trachten te beperken, zijn fouten evenwel niet uit te sluiten.


Larcier Business is geen adviesverstrekker

Met onze uitgaven en software proberen wij u zo volledig en accuraat mogelijk in te lichten over een bepaald thema of onderwerp zodat u zelf, op basis van deze informatie, een oordeelkundig besluit kan nemen. Kortom, Larcier Business is een informatieverstrekker maar verleent geen advies. Het spreekt daarom voor zich dat wij niet optreden als adviesverstrekker bij uw vragen omtrent concrete situaties of dossiers.


Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, geproduceerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, in enige vorm of op welke wijze ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.